Arbo BAS .nl - Terug naar Home

OPLEIDING EN TRAINING CATEGORIE:

Werken op hoogte

• Veilig werken op ladders en trappen
• Veilig werken met de hoogwerker
• Werken op hoogte algemeen


Veilig werken op ladders en trappen

Inleiding
Veel incidenten met klimmateriaal worden veroorzaakt door het gebruik van defect materiaal, verlies van evenwicht, onveilig gedrag en/of ondeskundig gebruik. De Arbeidsinspectie houdt regelmatig inspectierondes (o.a. bouwplaats, schoonmaak, glasbewassing, hoveniers, dakdekkers, schilders) om te controleren op het juiste gebruik van arbeidsmiddelen. Om veilig te kunnen werken op ladders en trappen is een goede voorlichting en instructie aan de medewerkers één van de belangrijkste aspecten. Naast dat de werkgever verantwoordelijkheid moet nemen om de werknemer te beschermen, heeft deze zelf ook een eigen verantwoordelijkheid omtrent veilig gebruik en gedrag. Belangrijk is het volgen van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant, de visuele controle voor gebruik en de periodieke keuringen. Tijdens deze training wordt ingegaan op de verschillende arbeidsmiddelen en voorschriften met betrekking tot ladders en trappen. Een werknemer die risicobewust is en de voorschriften kent, vertoond vaak ook het gewenste veilige gedrag.

Doelgroep
De training is bestemd voor medewerkers werken met ladders en trappen in diverse werksituaties en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten hebben gevolgd.

Doelstelling
Na afloop van de training is de deelnemer zich bewust van: wet en regelgeving bij werken op ladders en trappen, de gevaren, de veiligheidsaanpak, het juiste gebruik van de arbeidsmiddelen die in het bedrijf aanwezig zijn. De deelnemer is in staat om de aanwezige arbeidsmiddelen veilig te gebruiken en kan de voorschriften naleven.

Methode
De training is interactief: door korte presentaties en discussie worden de onderwerpen besproken. Via praktijkopdrachten worden de aspecten van ladders en trappen behandeld en geoefend. Na het afleggen van een theorietoets en een beoordeling op vaardigheid ontvangen de deelnemers, bij goed gevolg, een certificaat van deelname.

Tijdsduur
De training wordt in één dag gegeven en bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur. De uitvoering wordt in overleg vastgesteld en zijn afhankelijk van uw wensen en de doelgroep.

Inhoud
THEORIE: Arbowet, Arbobesluit, Warenwet en NEN 2484 norm. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid, keuring en inspectie van klimmateriaal, beheersmaatregelen en PBM.

PRAKTIJK: Visuele inspectie voor gebruik, risicobepaling door een Taak Risico Analyse (TRA), werkplekorganisatie en afzetting, PBM, toepassing van valbeveiliging in de praktijk, onveilige omstandigheden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.


Veilig werken met de hoogwerker

Inleiding
Driekwart van de hoogwerkerongevallen worden veroorzaakt door foutief handelen of onveilig gedrag door de bediener. In het kader van de Arbowetgeving is het belangrijk dat de werkgever zorgdraagt voor een degelijke bedieningsinstructie, zodat de betrokken werknemer de hoogwerker veilig kan bedienen. Een bediener die de gevaren kent, de werking begrijpt en het juiste gedrag vertoond kan ook in werksituaties veilig werken daarbij rekening houdend met de omgeving en (weers-) omstandigheden.

Doelgroep
De training is bestemd voor medewerkers die moeten werken met een hoogwerker in diverse, zowel binnen- als buiten-, werksituaties en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten hebben gevolgd.

Doelstelling
Na afloop van de training is de deelnemer zich bewust van de gevaren van verschillende hoogwerkers en welke veiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden. De deelnemer is in staat om verantwoord een hoogwerker te bedienen en kan de voorschriften in de praktijk naleven. In de dagelijkse werksituatie verkleint hierdoor de kans op een ongeval.

Methode
De training is interactief: door korte presentaties en discussie worden de onderwerpen besproken. De aspecten van veilig werken worden bij en in de hoogwerker behandeld en in duo geoefend. Praktijkopdrachten worden in parcours individueel uitgevoerd en door de trainer op vaardigheid beoordeeld. Na het afleggen van een theorietoets en een beoordeling ontvangen de deelnemers, bij goed gevolg, een certificaat van deelname.

Tijdsduur
De training wordt in één dag gegeven en bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur. De uitvoering wordt in overleg vastgesteld en zijn afhankelijk van uw wensen en de doelgroep.

Inhoud
THEORIE: Wet- en regelgeving, risicofactoren, voorschriften, veiligheidsvoorzieningen, inspectie en keuring, certificaten en onderhoud, afkeurcriteria, inzetbaarheid, typen hoogwerkers, selectie van een hoogwerker, aandrijvingsbronnen, opstelling, windbelasting, veilige bediening en gebruik, PBM.

PRAKTIJK: Visuele inspectie voor gebruik, risicobepaling, organisatie en afzetting, PBM.

OEFENINGEN OP PARCOURS: veilig opstellen en verplaatsen, bediening van de hoogwerker, rijden met de hoogwerker, het op hoogte veilig manouvreren met de hoogwerker, parkeren en afsluiten, handelen in noodsituaties.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.


Werken op hoogte algemeen

Inleiding
50 % van de arbeidsongevallen in Nederland worden veroorzaakt door vallen en struikelen. Bij werkzaamheden op hoogte, boven de 2 meter 50, vaak met zeer ernstige of dodelijke gevolgen. Om veilig te kunnen werken op hoogte is een goede werkvoorbereiding en instructie aan de medewerkers in de Arbowet aangemerkt als één van de belangrijkste aspecten. Tijdens deze training wordt ingegaan op de verschillende arbeidsmiddelen en voorschriften om veilig op hoogte te werken en op het gebruik van collectieve en persoonlijke valbeveiligingsmiddelen. Een werknemer die de voorschriften kent, risicobewust is, de arbeidsmiddelen/PBM’s veilig gebruikt vertoond in de werksituatie ook het gewenste veilige gedrag waardoor risico’s verkleinen.

Doelgroep
De training is bestemd voor medewerkers die werkzaamheden op hoogte moeten uitvoeren of hier opdracht voor geven in diverse werksituaties en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten hebben gevolgd.

Doelstelling
Na afloop van de training is de deelnemer zich bewust van: wet en regelgeving bij werken op hoogte, de gevaren, de veiligheidsaanpak van werkzaamheden op hoogte, het juiste gebruik van de arbeidsmiddelen die in het bedrijf aanwezig zijn, de noodzaak van het toepassen van collectieve en persoonlijke valbescherming. De deelnemer is in staat om de aanwezige arbeidsmiddelen veilig te gebruiken en de voorschriften naleven.

Methode
De training is interactief: door korte presentaties en discussie worden de onderwerpen besproken. Door praktijkgerichte opdrachten worden de aspecten van veilig werken op hoogte behandeld en geoefend. Praktijkopdrachten en TRA worden in teamverband uitgevoerd en door de trainer op vaardigheid beoordeeld. Na het afleggen van een theorietoets en een beoordeling ontvangen de deelnemers, bij goed gevolg, een certificaat van deelname.

Tijdsduur
De training wordt in één dag gegeven en bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur. De uitvoering wordt in overleg vastgesteld en zijn afhankelijk van uw wensen en de doelgroep.

Inhoud
THEORIE: Wetgeving & ARBO beleid, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid, bewustwording valgevaar, visuele inspectie, ladders en trappen, werken op daken, hoogwerkers, (Rol)steigers, beheersmaatregelen en PBM valbeveiliging.

PRAKTIJK: Visuele inspectie voor gebruik, werkvoorbereiding en risicobepaling door middel van een Taak Risico Analyse (TRA), werkplekorganisatie en afzetting, PBM, toepassing van valbeveiliging in de praktijk, onveilige omstandigheden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.

Schema 2

made by Gers.nl