Arbo BAS .nl - Terug naar Home

Veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag op de werkplek

• Inventarisatie en analyse van arbeidsrisico’s: methoden en technieken
• Preventiemedewerker
• Veiligheidsbewustwording voor de werkvloer
• Sturen en coachen van veilig gedrag


Inventarisatie en analyse van arbeidsrisico’s: methoden en technieken

Inleiding
Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden valt onder de zorgplicht die bedrijven hebben voor de eigen werknemers en derden. De operationele leiding is medeverantwoordelijk bij de beheersing van veilig werken. Immers zij hebben een ‘voorbeeld-functie’ met betrekking tot veilig gedrag, treffen maatregelen bij gevaarlijke werksituaties en houden direct toezicht op de dagelijkse werksituatie. De bedrijfsdoelstellingen zijn vaak duidelijk: minder arbeidsongevallen, laag ziekteverzuim % en een gunstig bedrijfsimago. Gedurende deze training staat het kritisch beoordelen van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer centraal. Hoe gaan uw collega’s op de werkvloer om met de veiligheidsvoorschriften? Welke methoden en technieken kunt u toepassen ten aanzien van de beheersing van veilig en gezond werken? Wat is het belang van meldingen, analyse en veiligheidsrapportage? Hoe spreekt u collega’s aan op onveilig gedrag?

Doelgroep
De training is bestemd voor operationeel leidinggevenden in diverse werksituaties.

Doelstelling
Na afloop van de training is de deelnemer zich bewust van: Arbowet en regelgeving, de interne gevaren, onveilige situaties en onveilig gedrag. De deelnemer is in staat om aanwezige arbeidsrisico’s te (h)erkennen, methoden en technieken toe te passen en te sturen op veilige situaties en veilig gedrag.

Methode
De training is interactief: door korte presentaties en discussie worden de onderwerpen besproken. Via praktijkopdrachten worden de methoden en technieken van risico inventarisatie, analyse en beheersing alsmede het sturen op veilige situaties en gedrag behandeld en geoefend. Na het afleggen van een theorietoets en een beoordeling op vaardigheid ontvangen de deelnemers, bij goed gevolg, een certificaat van deelname.

Tijdsduur
De training bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur. De uitvoering wordt in overleg vastgesteld en zijn afhankelijk van uw wensen en de doelgroep.

Inhoud
THEORIE: Arbowet, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid, Risico Inventarisatie en Evaluatie, Taak Risico Analyse, Laatste Minuut Risico Analyse, OOG veiligheidsobservaties, werkplekinspecties, Oorzaak-gevolg analyse, 20-80 analyse.

PRAKTIJK: risicobepaling, intern Arbobeleid, veiligheidsobservatie en -registratie, praktijkcasus: Toepassen methoden en technieken, veiligheidsbeheersing en maatregelen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.


Preventiemedewerker

Inleiding
Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en heeft kennis van de aanwezige arbeidsrisico’s en de preventieve maatregelen, zodat goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn. De RI&E en het plan van aanpak vormen de basis voor wat een preventiemedewerker moet weten. De preventiemedewerker is bij voorkeur een persoon binnen het bedrijf, de bijstand kan worden verleend samen met externe deskundige personen. De preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij het voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet en heeft de volgende taken: meewerken aan het uitvoeren en opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie; adviseren en samenwerken met OR/PVT/ belanghebbende werknemers, inzake het Arbobeleid; meewerken aan het plan van aanpak; aanspreekpunt in de organisatie; geven van voorlichting en instructie; bewaken van uitvoering van de beheersmaatregelen.

Doelgroep
De training is bestemd voor werknemers die in een (MKB) bedrijf zijn aangewezen als preventiemedewerker.

Doelstelling
Na afloop van de training is de deelnemer zich bewust van: Arbowet en regelgeving, de RI&E, het Plan van Aanpak, het Arbobeleid, in- en externe communicatie, rol van de OR/PVT, voorlichting en instructie, uitvoering en beheersing van maatregelen.

Methode
De training is interactief: door korte presentaties en discussie worden de onderwerpen besproken. Na het afleggen van een theorietoets ontvangen de deelnemers, bij goed gevolg, een certificaat van deelname.

Tijdsduur
De training bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur. De uitvoering wordt in overleg vastgesteld en zijn afhankelijk van uw wensen en de doelgroep.

Inhoud
THEORIE: Arbowet, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid, Risico Inventarisatie en Evaluatie, Arbobeleid, rol, taken en positie van de preventiemedewerker.

PRAKTIJK: risicobepaling, intern Arbobeleid en Arbomaatregelen, communicatie, advies en presentatie.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.


Veiligheidsbewustwording voor de werkvloer

Inleiding
Een veilige werkplek (omgeving) is een zorg die bedrijven voor het wel en wee van hun personeel hebben: aandacht voor veiligheid is aandacht voor medewerkers. De werknemers zijn medeverantwoordelijk en spelen een niet te onderschatten rol bij de totstandkoming en naleving van het interne Arbobeleid. Het resultaat is niet alleen minder arbeidsongevallen en verzuim, maar ook betrokken werknemers en een gunstig bedrijfsimago. In verschillende branches zijn inmiddels positieve ervaringen opgedaan met het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en zijn er verschillende initiatieven genomen om de werkplekveiligheid te verbeteren. Tijdens deze training staan de interne arbeidsrisico’s, de maatregelen, de veiligheidsvoorschriften en het veilig gedrag van de werknemer zelf centraal. Een veiligheidsbewuste werknemer ziet sneller risicovolle situaties ten aanzien van arbeidsveiligheid en vertoont vaak ook het gewenste veilige gedrag.

Doelgroep
De training is bestemd voor werknemers in diverse werksituaties.

Doelstelling
Na afloop van de training is de deelnemer zich bewust van: Arbowet en regelgeving, de interne gevaren, onveilige situaties en onveilig gedrag. De deelnemer is in staat om de aanwezige arbeidsrisico’s te (h)erkennen, overleg te voeren over arbeidsomstandigheden, te komen tot voorstellen van verbetering en het belang te zien van het eigen veilige gedrag.

Methode
De training is interactief: door korte presentaties en discussie worden de onderwerpen besproken. Via praktijkopdrachten worden de aspecten van arbeidsomstandigheden behandeld en geoefend. Na het afleggen van een theorietoets en een beoordeling op vaardigheid ontvangen de deelnemers, bij goed gevolg, een certificaat van deelname.

Tijdsduur
De training bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur. De uitvoering wordt in overleg vastgesteld en zijn afhankelijk van uw wensen en de doelgroep.

Inhoud
THEORIE: Arbowet, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid, Risico Inventarisatie en Evaluatie, samenwerking en overleg, beheersmaatregelen, veilig gedrag en PBM.

PRAKTIJK: Werkplek RIE, risicobepaling door een Taak Risico Analyse (TRA)/LMRA, werkplekorganisatie en afzetting, Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.


Sturen en coachen van veilig gedrag

Inleiding
Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden valt onder de zorgplicht die bedrijven hebben richting de eigen werknemers en derden. Het management en de operationele leiding zijn direct verantwoordelijk en hebben een ‘spin in het web’ -functie bij de totstandkoming en naleving van het Arbobeleid. Immers zij geven het goede voorbeeld met betrekking tot veilig gedrag (toch?) en hebben, vanuit de directie, een aantal toezichthoudende taken en bevoegdheden gedelegeerd gekregen omtrent de veilige situatie op werkvloer (toch?). De bedrijfsdoelstellingen zijn vaak duidelijk: minder arbeidsongevallen, laag ziekteverzuim % en een gunstig bedrijfsimago. Gedurende deze training staat het kritisch kijken naar het veiligheidsbewustzijn en het veiligheidsgedrag binnen het bedrijf. Hoe gaan uw collega’s op de werkvloer om met veiligheidsvoorschriften? Wat is uw eigen rol in het bevorderen van veilig en gezond werken? Welke praktische vaardigheden in het uitdragen van het veiligheidsbeleid kunt u toepassen? Hoe spreekt u collega’s aan op onveilig gedrag.

Doelgroep
De training is bestemd voor management en operationeel leidinggevenden in diverse werksituaties.

Doelstelling
Na afloop van de training is de deelnemer zich bewust van: Arbowet en regelgeving, de interne gevaren, onveilige situaties en onveilig gedrag. De deelnemer is in staat om de aanwezige arbeidsrisico’s te (h)erkennen, overleg te voeren over arbeidsomstandigheden en sturen op veiligheidsbewustwording en te coachen op de verbetering van veilig gedrag.

Methode
De training is interactief: door korte presentaties en discussie worden de onderwerpen besproken. Via praktijkopdrachten worden de aspecten van veilig gedrag behandeld en geoefend. Na het afleggen van een theorietoets en een beoordeling op vaardigheid ontvangen de deelnemers, bij goed gevolg, een certificaat van deelname.

Tijdsduur
De training bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur. De uitvoering wordt in overleg vastgesteld en zijn afhankelijk van uw wensen en de doelgroep.

Inhoud
THEORIE: Arbowet, Arbobeleid, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid, Risico Inventarisatie en Evaluatie, samenwerking en overleg, werkplekorganisatie, beheersmaatregelen, veilig groepsgedrag en PBM.

PRAKTIJK: risicobepaling door TRA/LMRA, intern Arbobeleid, veiligheidsobservatie en -registratie, praktijkcasus: sturen op veilig gedrag – onderhandelen en presenteren.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.


made by Gers.nl